Li, Jianduo, Miao, Chiyuan, Wei, Wei, Zhang, Guo, Hua, Lijuan, Chen, Yueli, Wang, Xiaoxiao , 2021: Evaluation of CMIP6 Global Climate Models for Simulating Land Surface Energy and Water Fluxes During 1979–2014. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13, doi:10.1029/2021ms002515.