Hirabayashi, Yukiko, Tanoue, Masahiro, Sasaki, Orie, Zhou, Xudong, Yamazaki, Dai , 2021: Global exposure to flooding from the new CMIP6 climate model projections. Scientific Reports, 11, doi:10.1038/s41598-021-83279-w.

Li, Jianduo, Miao, Chiyuan, Wei, Wei, Zhang, Guo, Hua, Lijuan, Chen, Yueli, Wang, Xiaoxiao , 2021: Evaluation of CMIP6 Global Climate Models for Simulating Land Surface Energy and Water Fluxes During 1979–2014. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13, doi:10.1029/2021ms002515.